Všeobecné obchodní podmínky


I. Úvod

Cestovní agentura GlobusTravel.cz – Petr Kokta, IČ: 03413811 a GlobusTravel.cz – David Müller, IČ: 07204141 (dále též „CA“) je autorizovaným prodejcem zájezdů významných českých i německých cestovních kanceláří (dále též „CK“). CA má se všemi CK uzavřenu mandátní smlouvu, která CA opravňuje k prodeji zájezdů zastoupených CK. CA tímto potvrzuje, že disponuje platným potvrzením o pojištění proti úpadku (insolvenci) veškerých zastoupených CK.

II. Cena zájezdů

Ceny a podmínky zájezdů prodávaných CA a jsou identické s cenami a podmínkami zájezdů u zastoupené CK. Pro úplný a správný výpočet celkové ceny zájezdů je zákazník povinen sdělit CA veškeré údaje vyžadované pro řádnou kalkulaci poptávaného zájezdu. Samotná kalkulace se obecně řídí následujícími pravidly:

  • Cena za první dítě na přistýlce je platná pouze, doprovází-li dítě dvě dospělé osoby
  • Cenu za druhé dítě na přistýlce zašleme zákazníkovi na vyžádání, není-li tato v kalkulaci výslovně uvedena. Dětská cena se uplatňuje pouze u dítěte, které v den návratu nedovrší věk vylučující možnost uplatnění dětské ceny.
  • Základní cena za dospělou osobu platí, cestují-li spolu alespoň dvě dospělé osoby.
  • Na vyžádání zašleme zákazníkovi cenu za třetí dospělou osobu, není-li tato v kalkulaci výslovně uvedena.
  • Případný příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cenu pro dítě v doprovodu pouze jedné dospělé osoby, též zašleme zákazníkovi na vyžádání.

III. Objednávka

Objednávka se pro klienta stává závaznou v okamžiku akceptace ze strany CA Globustravl.cz – Petr Kokta. Akceptovanou objednávku CA zasílá zákazníkovi společně s návrhem cestovní smlouvy, certifikátem o pojištění pořádající CK proti úpadku, všeobecnými obchodními podmínkami pořádající CK a obchodními podmínkami CA.

IV. Cestovní smlouva

Cestovní smlouvu CA zákazníkovi zasílá společně s pokyny k úhradě zájezdu formou elektronické pošty či poštovní přepravou nebo ji předává v místě provozovny CA. Ca informuje zákazníka o splatnosti zálohy, doplatku nebo celé ceny zájezdu (zejména v případě last minute a super lastminute), s tím že zákazníka informuje o lhůtě k doručení cestovní smlouvy, opatřené podpisem zákazníka, zpět do CA. Termíny pro úhradu zálohy, doplatku či celé ceny zájezdu jsou pro zákazníka závazné, s tím, že CA nenese odpovědnost za následky zpožděné platby, realizované zákazníkem. V případě opoždění zákazníkovy úhrady zpravidla dochází ke stornu rezervace zákazníkova zájezdu. Cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem úhrady jakékoliv peněžité povinnosti zákazníka, vyplývající z cestovní smlouvy. Klient svým podpisem cestovní smlouvy vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy, jakož i obchodními podmínkami prodeje zájezdů CA Globustravel.cz – Petr Kokta. Podpisem cestovním smlouvy zákazník stvrzuje správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených v cestovní smlouvě, včetně stvrzení doručení veškerých příloh, tvořících nedílnou součást cestovní smlouvy.

V. Platba

Závaznou cenou zájezdu je vždy cena uvedená v cestovní smlouvě. Úhradou ceny zájezdu povede zákazník postupně úhradou zálohy a následnou úhradou doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimkou jsou zájezdy zahájené ve lhůtě kratší 30 dní před objednáním a tzv. last minute. Zákazník v takovém případě uhradí celou cenu zájezdu najednou při objednání zájezdu. Úhrada zájezdu se uskutečňuje dle možností zákazníka a platnosti rezervace buď hotově na pobočce, bezhotovostním převodem na účet CA, složením hotovosti na účet CA v bance či platební kartou. Výjimečně může dojít k situaci, kdy CK pořádající zájezd rezervaci nepotvrdí. Nastane-li takový případ, cestovní smlouva není považována za uzavřenou a CA je povinna bezodkladně zákazníkovi vrátit všechny přijaté úhrady. I z tohoto důvodu si pořádající CK vyhrazují právo na konečné potvrzení cestovní smlouvy jako skutečnosti, jež založí účinnost cestovní smlouvy.

VI. Cestovní doklady

Veškeří cestující cestují výhradně s platným cestovním pasem; pro zájezdy v rámci tzv. Shengenského prostoru, postačí platný občanský průkaz; Je třeba upozornit, že pro jednotlivé destinace jsou stanoveny odlišné požadavky na minimální zachování lhůty platnosti cestovního pasu před návratem z destinace. U většiny destinací se jedná o platnost alespoň 6 měsíců před návratem. Doplňující informace jsou k dispozici na webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz). Na tomto webu je vhodné si ověřit též vízové, bezpečností a další podmínky pro vstup do konkrétní země, včetně aktuální všeobecné situace ve zvolené destinaci. Pokyny k zájezdu jako např. vouchery, letenky, informace o časech odletů apod., obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK přibližně týden před odletem (odjezdem) do destinace. Některé doklady (vouchery, letenky) mohou být v případě letecké přepravy do destinace předány až na letišti, zpravidla 2 hodiny před odletem.

VII. Zájezdy na vyžádání

U některých typů zájezdů je běžné, že pořádající CK zájezd vyžádá u lokálního partnera CK (např. zahraničního hotelu). Pokud zákazník projeví zájem o takový zájezd, je CA oprávněna požadovat dle podmínek pořádající CK zaplacení zálohy až do výše 100% ceny zájezdu spolu s rezervací zájezdu. Rezervace se tedy stává pro zákazníka závaznou okamžikem úhrady, s tím, že pro ni platí též storno podmínky pořádající CK. Pokud je rezervace neúspěšná, zákazníkovi se úhrada bezodkladně vrací v plné výši, nevybere-li si zákazník zájezd jiný.

VIII. Storno podmínky

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd za následujících podmínek:

  • Do okamžiku úhrady zálohy, resp. Podpisu cestovní smlouvy je storno bezplatné.
  • Po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy se storno řídí podmínkami pořádající CK

Odstoupení od cestovní smlouvy (storno) se realizuje výhradně písemnou formou. Před samotným Odesláním prostřednictvím poštovní přepravy je vhodné doručit storno cestovní smlouvy též Prostřednictvím elektronické pošty CA a zároveň pořadateli zájezdu (CK). Potřebné kontaktní údaje jsou vždy uvedeny v cestovní smlouvě.

IX. Reklamace

CA neodpovídá za kvalitu služeb poskytnutých pořádající CK a zároveň není oprávněna k jakýmkoliv úkonům v reklamačním řízení, zahájeném z podnětu zákazníka. Zákazník uplatňuje své reklamační nároky výhradně u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od návratu ze zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskuteční, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen v souladu s cestovní smlouvou. Reklamační lhůta však zůstává zachována i v případě, že zákazník doručí řádný reklamační úkon včas prostřednictvím CA, jež se bezodkladně postupuje pořádající CK.

X. Osobní údaje

Veškeré osobní údaje návštěvníků serveru globustravel.cz, jakož i zákazníků CA podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v rozsahu cestovní smlouvy. Pro uskutečnění objednávky od zákazníka CA požaduje ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro řádné obstarání objednávky. Klient uděluje CA poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky souhlas se zpracováním, správou a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru CA v rozsahu, ve kterém tento souhlas uděluje vůči pořádající CK. Zákazník může být po návratu ze zájezdu zprostředkovaného CA požádán o vyplnění dotazníku o průběhu zájezdu. Odesláním dotazníku nebo recenze zákazník uděluje výslovný souhlas s uveřejněním takové recenze na veškerých webech provozovaných CA, včetně uvedení jména objednavatele zájezdu.

XII. Vyloučení odpovědnosti

Část informací a údajů na webu CA je přebírána od mnoha CK a jejich dalších partnerských subjektů. Přes pečlivou přípravu a zpracování nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost těchto informací a údajů, uváděných na kterémkoliv webu, provozovaném CA.